Standard Cartridges

TS60C-LD-500
Cartridge 6 oz LD Natural (Qty=500) 
$ 572.00
TS60C-LD-ADY-500
TS60C-LL-N-250
Syringe, 140 cc (QTY = 250)
$ 372.00
TS60C-LL-N-50
Syringe, 140 CC (QTY = 50)
TS60CP-500
Cart. Assy. 6.0 oz. HD w/ Plunger (Qty=500) 
$ 1,011.00
TS60CPB-500
Cart. Assy, 6.0 oz. HDPE Nat w/ TS1PB-SR (Qty=500) 
$ 1,044.00
TS60CPB-LD-500
Cart. Assy, 6 oz, LD Nat, w/ TS1PB-SR Insert (Qty=500) 
$ 1,042.00
TS60CP-LD-500
CART. ASSY. 6 oz, LDPE, Natural w/ TS1P-SR Inserted (QTY=500)
$ 1,011.00
TS60CP-LD-BLACK-500
CART. ASSY. 6 oz, LDPE, Black w/ TS1P-SR Inserted (QTY=500)
$ 889.00
TS60CP-LD-BLUE-500
CART. ASSY. 6 oz, LDPE, Blue w/ TS1P-SR Inserted (QTY=500)
TS60CP-LD-GREEN-500
Cart. Assy. 6.0 oz. LD, Green w/ Plunger (QTY=500) 
TS60CP-LD-RED-500
CART. ASSY. 6 oz, LDPE, Red w/ TS1P-SR Inserted (QTY=500)

Recently Viewed